SLOVENŠČINA IN POLJŠČINA PREVAJANJE

5Created with Sketch.

PREVODI PRAVNIH BESEDIL

pogodbe, tožbe, sodne odločbe, izpiski iz poslovnih registrov, notarski zapisi, potrdila iz matičnega registra

17Created with Sketch.

PREVODI FINANČNIH BESEDIL

finančna poročila družb, bilance, mnenja revizorjev, knjigovodski izpiski

18Created with Sketch.

DRUGI STROKOVNI PREVODI

znanstvena in medicinska besedila, besedila s področja tehnike, farmacije, tehnologije

PREVAJANJE BESEDIL IZ SLOVENŠČINE V POLJŠČINO IN POLJŠČINE V SLOVENŠČINO

Kot zaprisežena na Poljskem sodna tolmačka za slovenski jezik se ukvarjam s sodnimi prevodi iz slovenskega jezika v poljski jezik. Sodne prevode zagotavljam v tradicionalni papirni obliki, s podpisom in žigom sodnega tolmača ter v elektronski obliki z uporabo kvalificiranega elektronskega podpisa.

Nudim tudi navadne in strokovne prevode, med tem prevajam splošna, pravna, poslovna, finančna, medicinska, farmacevtska, tehnična in znanstvena besedila. Prevajam tudi dokumentacijo potrebno v postopkih oddaje javnih naročil v Sloveniji in na Poljskem.

Ponavadi je treba sodno prevesti sledeče uradne, poslovne in zasebne listine:

 • izpiske iz matičnega registra (npr. o rojstvu, o sklenjeni zakonski zvezi, o smrti)
 • potrdilo o samskem stanu oziroma, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini,
 • oporoke,
 • šolska spričevala, diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, diplome o posebni izobrazbi,
 • dokumenti, ki potrjujejo pridobitev pravic za opravljanje poklica
 • osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, potni lisi,
 • notarski zapisi,
 • pooblastila,
 • spise sodnih postopkov,
 • mnenja sodnih izvedencev,
 • sodne odločbe, med tem sodbe o razvezi zakonske zveze, odločbe v sporu v zvezi s starševsko odgovornostjo,
 • pogodbe,
 • potrdila o nekaznovanju,
 • prometna dovoljenja, potrdila o skladnosti vozil, kupo-prodajne pogodbe za motorna vozila, račune,
 • garancije, jamstva,
 • izjave o skladnosti
 • dokumenti o registraciji gospodarskih subjektov, kot izpiski iz sodnih in poslovnih registrov,
 • dokumenti povezani z zaposlovanjem, kot pogodbe o zaposlitvi, potrdila o zaposlitvi, dokazila o delovnih izkušnjah,
 • finančne, knjigovodske in bančne listine,
 • davčne listine, kot npr. davčne napovedi, potrdila o rezidenstvu, potrdila o registraciji davčnih zavezancev,
 • potrdila o plačanih davkih in prispevkih za socialno in zdravstveno zavarovanje,
 • listine zdravstvenega in socialnega zavarovanja, pokojnine, invalidske pokojnine,
 • osebne in avtomobilske zavarovalne police,
 • zdravniška potrdila in opravičila,
 • testi na covid SARS-CoV-2, potrdila o celjenju na COVID-19,
 • pravne listine,
 • druge uradne, poslovne in zasebne listine.

Vabim vas k sodelovanju pri sodnem, navadnem in strokovnem prevajanju besedil iz slovenščine v poljščino in poljščine v slovenščino.

Splošna načela sodelovanja

Koliko stane prevajanje dokumentov

Wstępną wycenę tłumaczenia ustnego zwykłego i przysięgłego, konsekutywnego i symultanicznego przygotowuję na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów obejmującej ilość godzin tłumaczenia, specyfikę i miejsce tłumaczenia ustnego. Następnie przedstawiam wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.
Cenę za tłumaczenia ustne ustalam w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu.

Koliko traja prevajanje dokumentov

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.

Cenę za tłumaczenia ustne ustalam w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu.

1 blok tłumaczeniowy obejmuje 4h pracy. Przyjmuje się, że minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 bok tłumaczeniowy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w odległości powyżej 50 km od siedziby Wykonawcy, minimalną jednostką rozliczeniową są 2 bloki tłumaczeniowe.

Do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się również czas dyspozycyjności tłumacza, czyli czas, w którym jest gotowy do podjęcia tłumaczenia (wszelkie przerwy między rzeczywistym czasem tłumaczenia ustnego wynikające z harmonogramu zlecenia).

Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na która tłumacz został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza siedzibą tłumacza Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt za czas poświęcony przez tłumacza na dojazd.

Kako se obračuna končno ceno prevoda

Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza 8 godzin (dwa bloki tłumaczeniowe), każdą kolejną godzinę do 4 godzin tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego rozlicza się w oparciu o 1 blok tłumaczeniowy.

W przypadku tłumaczen? ustnych wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyzsza o 50-100%.

Koszt dojazdu tłumacza samochodem liczony jest na podstawie zryczałtowanej stawki za km lub na podstawie kosztów biletów komunikacji publicznej.

Koszt czasu dojazdu wynosi 50% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, jeżeli czas dojazdu na miejsce tłumaczenia trwa do 4 h, lub 100% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, gdy czas dojazdu przekracza 4 h.

Morebitni dodatni stroški

Zlecając wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia przekazuje Wykonawcy wszelkie informacje i materiały umożliwiające przygotowanie się do tłumaczenia ustnego, czyli:

? informuje tłumacza o miejscu, tematyce i charakterze tłumaczenia,

? przekazuje agendę wydarzenia,

? przekazuje teksty wystąpień, referatów, listę uczestników.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia ustnego, jeżeli Zleceniodawca nie wywiąże się z ww. obowiązków.

Potrebno gradivo

Rozpoczynam tłumaczenie po otrzymaniu odpowiedniej jakości materiału do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanu.

Szczegółowe zasady realizowania tłumaczeń ustnych znajdują się w Regulaminie.

Za wykonaną usługę wystawiam faktury bez VAT.