5Created with Sketch.

TŁUMACZENIA PRAWNE

wyciągi z KRS, umowy spółek, akty notarialne, akty stanu cywilnego, orzeczenia sądowe, pozwy, pełnomocnictwa

17Created with Sketch.

TŁUMACZENIA EKONOMICZNE

sprawozdania roczne spółek, bilanse, raporty
z audytu spółek, raporty finansowe

18Created with Sketch.

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

dokumentacje medyczne, techniczne, dowody rejestracyjne pojazdów, homologacje pojazdów, dokumenty spedycyjne

tłumaczenia pisemne języka słoweńskiego

Sporządzam tłumaczenia pisemne przysięgłe, inaczej zwane uwierzytelnionymi i zwykłe.

Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia sporządzone przez tłumacza, który ma uprawnienia tłumacza przysięgłego i jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej zwane uwierzytelnionym jest poświadczone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego danego języka.

W tłumaczeniu przysięgłym tłumacz poświadcza, że treść tłumaczenia zgadza się z treścią okazanego dokumentu. W zależności od tego w jakiej formie tłumacz otrzyma dokument, sporządzi odpowiednie poświadczenie tłumaczenia. I tak dokumenty przekazane w oryginale poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentu, a dokumenty przekazane w formie kopii czy skanu poświadcza za zgodność z kopią lub skanem okazanego dokumentu.

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia tekstów bez uwierzytelnienia, czyli bez podpisu, pieczęci i poświadczenia tłumacza. 

Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

Wycenę tłumaczenia pisemnego przysięgłego i zwykłego przygotowuję indywidualnie na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, jakości przesłanego do tłumaczenia materiału oraz terminologii. Przygotowaną wycenę przedstawiam Zleceniodawcy do akceptacji.

Wycena jest orientacyjna i może się różnić od ceny końcowej (gdy liczba stron tekstu źródłowego jest różna od liczby stron tłumaczenia).

Tłumaczenie pisemne sporządzam uwzględniając aktualne obłożenie pracą w czterech trybach:

● trybie zwykłym obejmującym do 5 stron tłumaczenia dziennie,

● trybie ekspresowym obejmującym od 6 do 10 stron tłumaczenia dziennie,

● trybie superekspresowym obejmującym powyżej 10 stron tłumaczenia dziennie oraz każde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia,

● w trybie wyjątkowym obejmującym tłumaczenia zlecone lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia pisemnego jest końcowa liczba stron tłumaczenia.

Końcową cenę tłumaczeń pisemnych ustalam w oparciu o ilość znaków w gotowym tłumaczeniu.

W przypadku tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1600 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione zawierające powyżej 1 strony rozliczam z dokładnością do 0,5 strony rozliczeniowej w górę.

W przypadku tłumaczeń pisemnych przysięgłych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1125 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako jedną całą stronę tłumaczenia.

W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie ekspresowym cenę za usługę podwyższam o 50% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.

W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie superekspresowym oraz kazde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia cenę za usługę podwyższam o 100% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.

W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie wyjątkowym cenę za usługę podwyższam o 200% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.

Tłumaczenie uwierzytelnione przekazuję w jednym egzemplarzu. Za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego egzemplarza pobieram dodatkowa opłata, wynoszaca 20% ceny tłumaczenia.

Rozpoczynam tłumaczenie po otrzymaniu odpowiedniej jakości materiału do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanu.

Szczegółowe zasady sporządzania tłumaczeń pisemnych znajdują się w Regulaminie.

Za wykonaną usługę wystawiam faktury bez VAT.