JĘZYK SŁOWEŃSKI TŁUMACZENIA PISEMNE

 • Home
 • Tłumaczenia pisemne

5Created with Sketch.

TŁUMACZENIA PRAWNE I PRAWNICZE

umowy, wyciągi z KRS, akty notarialne, akty stanu cywilnego, regulaminy, orzeczenia sądowe, pozwy, pełnomocnictwa

17Created with Sketch.

TŁUMACZENIA EKONOMICZNE

sprawozdania finansowe spółek, bilanse, raporty z audytu spółek, dokumenty obrazujące działalność przedsiębiorstwa

18Created with Sketch.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

dokumentacje medyczne, dokumenty techniczne, dowody rejestracyjne pojazdów, homologacje pojazdów, dokumenty spedycyjne

tłumaczenia pisemne języka słoweńskiego

Specjalizuję się w tłumaczeniach poświadczonych (tzw. przysięgłych) i zwykłych z języka słoweńskiego na polski i z polskiego na słoweński.

Tłumaczenia poświadczone oferuję w tradycyjnej formie papierowej, z podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przede wszystkim sporządzam tłumaczenia z zakresu szeroko rozumianej tematyki ogólnej i specjalistycznej, w tym prawniczej, biznesowej, finansowej, ekonomicznej, medycznej, farmaceutycznej i naukowej. Sporządzam tłumaczenia dokumentacji potrzebnej do przetargów publicznych w Polsce i Słowenii, regulaminów stron internetowych i polityk prywatności oraz tekstów technicznych.

Najczęściej sporządzenia tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego (tzw. tłumaczenie przysięgłe) wymagają następujące dokumenty:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego),
 • testamenty,
 • świadectwa i dyplomy ukończenia szkół, uczelni i kursów,
 • dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dowody osobiste, legitymacje, prawa jazdy,
 • akty notarialne,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia,
 • akta postępowań sądowych,
 • ekspertyzy biegłych sądowych,
 • orzeczenia sądowe, m.in. wyroki rozwodowe, postanowienia w sprawie kontaktów z dzieckiem,
 • umowy,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dowody rejestracyjne pojazdów i inne dokumenty związane ze sprowadzeniem pojazdu z zagranicy, np. faktury zakupu,
 • gwarancje,
 • deklaracje zgodności
 • dokumenty rejestrowe podmiotów gospodarczych: odpisy z KRS i zaświadczenia o wpisie do CEIDG
 • dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak świadectwa pracy czy umowy o pracę,
 • dokumenty finansowe, księgowe i bankowe,
 • dokumenty podatkowe, m. in. certyfikaty rezydencji, deklaracje P45, P60, PIT, CIT, VAT,
 • dokumenty związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi, w tym świadczeniami emerytalnymi, rentowymi, itp.,
 • polisy ubezpieczeniowe osobiste i pojazdów,
 • zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, testy na koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19,
 • akty prawne,
 • inne dokumenty urzędowe, prywatne i firmowe.

Zapraszam do skorzystania z oferowanych przeze mnie usług tłumaczenia poświadczonego i zwykłego dokumentów z języka słoweńskiego na polski i polskiego na słoweński.

Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

Wycena tłumaczenia pisemnego

Wycenę tłumaczenia pisemnego poświadczonego i zwykłego przygotowuję indywidualnie na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, jakości przesłanego do tłumaczenia materiału oraz terminologii. Przygotowaną wycenę przedstawiam Zleceniodawcy do akceptacji.

Wycena jest orientacyjna i może się różnić od ceny końcowej (gdy liczba stron tekstu źródłowego jest różna od liczby stron tłumaczenia).

Czas realizacji tłumaczenia pisemnego

Tłumaczenie pisemne sporządzam uwzględniając aktualne obłożenie pracą w czterech trybach:

? trybie zwykłym obejmującym do 5 stron tłumaczenia dziennie,

? trybie ekspresowym obejmującym od 6 do 10 stron tłumaczenia dziennie,

? trybie superekspresowym obejmującym powyżej 10 stron tłumaczenia dziennie oraz każde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia,

? w trybie wyjątkowym obejmującym tłumaczenia zlecone lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy.

Rozliczenie tłumaczenia pisemnego

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia pisemnego jest końcowa liczba stron tłumaczenia.

Końcową cenę tłumaczeń pisemnych ustalam w oparciu o ilość znaków w gotowym tłumaczeniu.

W przypadku tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1600 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione zawierające powyżej 1 strony rozliczam z dokładnością do 0,5 strony rozliczeniowej w górę.

W przypadku tłumaczeń pisemnych poświadczonych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1125 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako jedną całą stronę tłumaczenia.

Ewentualne dodatkowe koszty

W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie ekspresowym cenę za usługę podwyższam o 50% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.

W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie superekspresowym oraz kaz?de tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia cenę za usługę podwyższam o 100% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.

W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie wyjątkowym cenę za usługę podwyższam o 200% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.

Tłumaczenie uwierzytelnione przekazuję w jednym egzemplarzu. Za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego egzemplarza pobieram dodatkowa? opłata?, wynosza?ca? 20% ceny tłumaczenia.

Niezbędne materiały

Rozpoczynam tłumaczenie po otrzymaniu odpowiedniej jakości materiału do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanu.

Szczegółowe zasady sporządzania tłumaczeń pisemnych znajdują się w Regulaminie.

Za wykonaną usługę wystawiam faktury bez VAT.