Regulamin – Ogólne Warunki Współpracy

Art. 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określramowe warunki współpracy pomiędzy i!m Izabela Chojnicka-Wolnaz siedzibą ul. Magnolii 18, Wycinki Osowskie, 96-321 Żabia Wola, NIP 723-144-89-97, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zleceniodawcą w zakresie realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług.  
 2. Wykonawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi tłumaczeniowe obejmujące tłumaczenia pisemne, tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tłumaczenia ustne symultaniczne, tłumaczenia ustne konsekutywne, tłumaczenia ustne uwierzytelnione z języka słoweńskiego na język polski i języka polskiego na język słoweński. 

Art. 2. Zamówienie, składanie i przyjmowanie zleceń

 1. Warunki realizacji zamówienia takie jak zakres prac, orientacyjna cena, czas realizacji, sposób dostarczenia tłumaczenia, sposózapłaty oraz warunki dodatkowe strony ustalają osobiście, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). 
 2. Przyjmuje sięże Zleceniodawca zlecił Wykonawcy realizację Zamówienia – Zlecenia, gdy pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) zatwierdził uzgodnione warunki realizacji i potwierdził zlecenie oraz w przypadku tłumaczeń pisemnych przesłał Wykonawcy materiał do tłumaczenia. W przypadku zlecenia przesłanego e-mailem musi być ono wysłane z maila firmowego/osobistego Zleceniodawcy i zawierać jego dane kontaktowe, w przypadku osobistego dostarczenia lub dostarczenia pocztą wymagany jest czytelny podpis Zleceniodawcy i/lub pieczęć firmy 
 3. Przyjmuje sięże zamówienie zostało przyjęte do realizacji w momencie dostarczenia Wykonawcy (osobiście, pocztą lub e-mailem) zaakceptowanego przez obie strony Zamówienia, a w przypadku tłumaczeń pisemnych dodatkowo materiału do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanuJako pierwszy dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia przyjmuje się kolejny dzień roboczy po dostarczeniu Zamówienia. Za dzień roboczy, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się każdy dzień, w którym Wykonawca świadczy swe usługi z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych lub wolnych od pracy.  
 4. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcy z postanowień art. 2 ust. 2, co do formy i terminu dostarczenia Wykonawcy wypełnionego Zamówienia, Wykonawca określi nowy termin realizacji Zamówienia.  
 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.  
 6. Uważa sięże Wykonawca wykonał zlecone Zamówienie, jeśli wykonał/dostarczył usługę na rzecz Zleceniodawcy w terminie i w sposób uzgodniony w Zamówieniu lub gdy w ustalonym terminie Zamówienie jest gotowe do odbioru przez Zleceniodawcę 
 7. Zleceniodawca zobowiązuje się odebrać wykonane Zamówienie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.  
 8. W przypadku tłumaczeń pisemnych potwierdzeniem wykonania Zamówienia i jego odbioru jest:  
  1. odebranie Zamówienia osobiście wraz z fakturą
  2. dokument nadania przesyłki – w przypadku dostarczania Zamówienia pocztą lub pocztą kurierską
  3. potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej (data i godzina) – w przypadku dostarczania Zamówienia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Art. 3 Wycena usługi i zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

 1. Wykonawca przygotowuje wycenę Zamówienia sporządzenia tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego i nieuwierzytelnionego na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, jakości przesłanego do tłumaczenia materiału oraz terminologii a następnie przedstawia wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Wycena jest orientacyjna i może się różnić od ceny końcowej (gdy liczba stron tekstu źródłowego jest różna od liczby stron tłumaczenia). Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.
 2. Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia pisemnego jest końcowa liczba stron tłumaczenia.
 3. Wykonawca ustala końcową cenę tłumaczeń pisemnych w oparciu o ilość znaków w gotowym tłumaczeniu. W przypadku tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1500 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione zawierajace powyżej 1 strony rozliczane są z dokładnością do 0,5 strony rozliczeniowej w górę. W przypadku tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1125 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako jedną całą stronę tłumaczenia.
 4. Wykonawca wykonuje tłumaczenia pisemne w czterech trybach, po wcześniejszym uzgodnieniu w Zamówieniu:
  1. trybie zwykłym obejmującym do 5 stron tłumaczenia dziennie,
  2. trybie ekspresowym obejmującym od 6 do 10 stron tłumaczenia dziennie,
  3. trybie superekspresowym obejmującym powyżej 10 stron tłumaczenia dziennie oraz każde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia,
  4. w trybie wyjątkowym obejmującym tłumaczenia zlecone lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy
 5. W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie ekspresowym cenę za usługę podwyższa się o 50% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.
 6. W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie superekspresowym oraz każde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia cenę za usługę podwyższa się o 100% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.
 7. W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie wyjątkowym cenę za usługę podwyższa się o 200% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.
 8. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych wykonawca przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy Wykonawca może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).
 9. Rozszerzenie zakresu Zamówienia wpływa na ostateczny koszt realizacji usługi.
 10. Zleceniodawca ponosi koszt wysyłki tłumaczenia pocztą zwykłą lub kurierską.
 11. Wszelkie zmiany warunków Zamówienia należy zgłaszać do Wykonawcy w formie pisemnej.

Art. 4 Wycena usługi i zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 1. Wykonawca przygotowuje wstępną wycenę Zamówienia tłumaczenia ustnego zwykłego i uwierzytelnionego, konsekutywnego i symultanicznego na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów obejmującej ilość godzin tłumaczenia, specyfikę i miejsce tłumaczenia ustnego. Następnie przedstawia wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.
 2. Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.
 3. Cenę za tłumaczenia ustne Wykonawca ustala w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu. 1 blok tłumaczeniowy obejmuje 4h pracy. Przyjmuje się, że minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 bok tłumaczeniowy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w odległości powyżej 50 km od siedziby Wykonawcy, minimalną jednostką rozliczeniową są 2 bloki tłumaczeniowe.
 4. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza 8 godzin (dwa bloki tłumaczeniowe), każdą kolejną godzinę do 4 godzin tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego rozlicza się w oparciu o 1 blok tłumaczeniowy.
 5. Do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się również czas dyspozycyjności tłumacza, czyli czas w którym jest gotowy do podjęcia tłumaczenia (wszelkie przerwy między rzeczywistym czasem tłumaczenia ustnego wynikające z harmonogramu zlecenia).
 6. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyższa o 50-100%.
 7. Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.
 8. Wykonawca jest uprawniony do pobrania opłaty za ilość godzin tłumaczenia ustnego, jaką Zleceniodawca zadeklarował w Zamówieniu, bez względu na skrócenie rzeczywistego czasu tłumaczenia ustnego.
 9. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza siedzibą Wykonawcy Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt za czas poświęcony przez tłumacza na dojazd.
 10. Koszt dojazdu tłumacza samochodem liczony jest na podstawie zryczałtowanej stawki za km lub na podstawie kosztów biletów komunikacji publicznej.
 11. Koszt czasu dojazdu wynosi 50% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, jeżeli czas dojazdu na miejsce tłumaczenia trwa do 4 h, lub 100% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, gdy czas dojazdu przekracza 4 h
 12. Składając Zamówienie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia przekazuje Wykonawcy wszelkie informacje i materiały umożliwiające przygotowanie się do tłumaczenia ustnego, czyli:
  • informuje Wykonawcę o miejscu, tematyce i charakterze tłumaczenia,
  • przekazuje agendę wydarzenia,
  • przekazuje teksty wystąpień, referatów, listę uczestników.
 13. Rozszerzenie zakresu Zamówienia wpływa na ostateczny koszt realizacji usługi.
 14. Wszelkie zmiany warunków Zamówienia należy zgłaszać do Wykonawcy w formie pisemnej.

Art. 5 Płatności

Zleceniodawca dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy za wykonane Zamówienie gotówką lub przelewem na wskazany numer konta bankowego.

Art. 6. Odpowiedzialność

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności opóźnienia w wykonaniu Zamówienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które Wykonawca nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu, czy nagła choroba Wykonawcy.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, jeśli na żądanie Zleceniodawcy tłumaczenie zostało sporządzone w trybie ekspresowym lub superekspresowym, co ze względu na ograniczenia czasowe uniemożliwiło sprawdzenie tłumaczenia przed oddaniem Zleceniodawcy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

Art. 7 Nienależyte wykonanie usługi lub niewykonanie usługi, reklamacje

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 2. Przyjmuje się, że Zamówienie zostało wykonane nienależycie, jeśli:
  1. nie zostało wykonane na stosownym poziomie merytorycznym,
  2. nie zostało dostarczone lub nie było gotowe do przekazania w uzgodnionym terminie.
 3. Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić Wykonawcy na piśmie wady w wykonanym Zamówieniu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w terminie 7 dni od dostarczenia tłumaczenia pisemnego lub 3 dni od daty wykonania usługi tłumaczenia ustnego.
 4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady bez zwłoki, w terminie ustalonym z Zleceniodawcą, nie krótszym jednak niż połowa okresu, w którym Zamówienie było realizowane przez Wykonawcę.
 5. Jeżeli wad, o których mowa w niniejszym artykule ust. 1 a) i b) nie można usunąć, Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości:
  • 10% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
  • powyżej 10% do maksymalnie 100% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia w przypadku wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami art. 8 niniejszego Regulaminu.
 6. W wypadku zwłoki w wykonaniu Zamówienia (za wyjątkiem postanowień art. 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu), Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki, nie więcej jednak niż równowartość 25% wartości wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
 7. Szkoda, za której naprawienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę materialną, z wyłączeniem utraconych korzyści i jest ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie danego Zamówienia.
 8. Wykonawca realizując usługę tłumaczenia używa słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny, w wyniku czego może się ono różnić od słownictwa stosowanego przez Zleceniodawcę. W związku z ww. Wykonawca nie odpowiada za brak spójności słownictwa użytego w tłumaczeniu w stosunku do słownictwa stosowanego przez Zleceniodawcę.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostosowania kulturowego tłumaczenia do środowiska odbiorcy tekstu tłumaczenia, o ile usługa taka nie została zlecona.
 10. Wyłączona jest również odpowiedzialność Wykonawcy za zwłokę w realizacji Zamówienia i błędy merytoryczne w przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy do tłumaczenia materiały niespójne terminologiczne, niepoprawne językowo, częściowo nieczytelne i nieuporządkowane. W takim wypadku Wykonawca zawiadamia Zleceniodawcę o wadach materiałów przekazanych do tłumaczenia a Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie wady te usunąć lub przesłać stosowne instrukcje. W takim przypadku odpowiednio przedłuża się również czas realizacji Zamówienia o czas potrzebny na przygotowanie poprawnej wersji materiałów przeznaczonych do tłumaczenia. Jeżeli Zleceniodawca nie przekaże Wykonawcy poprawionych materiałów do tłumaczenia, Wykonawca wykona usługę z zachowaniem należytej staranności, nie ponosi jednak odpowiedzialności za spójność terminologiczną tłumaczenia.

Art. 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od realizacji umowy Zamówienia
 2. Odstąpienie od umowy przebiega na następujących warunkach:
  1. W przypadku, gdy Zleceniodawca zlecił Wykonawcy realizację tłumaczeń ustnych, symultanicznych lub konsekutywnych, Zleceniodawca ponosi następujące koszty za odstąpienie:
   • do 10 dni przed dniem realizacji usługi – bez kosztów,
   • do 5 dni przed dniem realizacji usługi – 50% kwoty ustalonej wartości realizacji na podstawie Zamówienia i wyceny,
   • do 3 dni przed dniem realizacji usługi – 75% kwoty ustalonej wartości realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu,
   • na 1 dzień przed i w dniu realizacji usługi – 100% kwoty ustalonej wartości realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu.
  2. W przypadku, Zleceniodawca zlecił Wykonawcy realizację tłumaczeń pisemnych – koszt odstąpienia stanowi kwotę:
   • odpowiadającą wartości prac związanych z realizacją tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez Wykonawcę informacji o odstąpieniu przez Zleceniodawcy od realizacji Zamówienia, w takim przypadku Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy wykonane częściowo tłumaczenie,
   • jeżeli Wykonawca nie rozpoczął jeszcze realizacji tłumaczenia pisemnego, ale poniósł koszty związane z opracowaniem dostarczonego do tłumaczenia nieedytowalnego materiału, oraz rezerwacją terminu na rzecz wykonania zleconej usługi (nie przyjął do realizacji innych zleceń w tym terminie), Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z opracowaniem materiału oraz utraconym zarobkiem w wysokości kwoty za 2 strony tłumaczenia na język słoweński w trybie ekspresowym.
 3. Odstąpienie jest bezskuteczne, jeśli Zleceniodawca nie zapłacił kosztów odstąpienia w pełnej wysokości.
 4. Na podstawie przepisów art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zmianami) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Art. 9. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę Strony będą rozwiązywać polubownie na podstawie opinii przedstawionej przez niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych sądowych tłumaczy przysięgłych mających swą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.
 2. Koszty sporządzenia opinii niezależnego arbitra pokrywa ta Strona umowy, która w postępowaniu reklamacyjnym przegra spó
 3. Strony na czas trwania arbitrażowego postępowania reklamacyjnego nie będą przed sądem dochodzić swoich wzajemnych roszczeń z tytułu niezadowalającej jakości tłumaczenia.
 4. W przypadku, gdy rozwiązanie reklamacji na podstawie opinii przedstawionej przez niezależnego arbitra nie będzie możliwe, do rozwiązywania sporów jest właściwy sąd na terenie właściwości którego Wykonawca ma swoja siedzibę.

Art. 10. Zachowanie poufności

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

Art. 11 Dane osobowe

 1. Na potrzeby współpracy Wykonawca przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę stanowią one integralną część niniejszego Regulaminu i znajdują się na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: https://www.slowenski.pl

Art. 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zleceniodawca składając Zamówienie potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.2018 r.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik oraz Polityka Prywatności.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu.

 

Cennik

 1. Każde tłumaczenie jest wyceniane indywidualnie uwzględniając terminologię, czas sporządzenia tłumaczenia, ilość materiału do tłumaczenia oraz jakość materiału (np. tekst sporządzony odręcznie, nieczytelna kopia itp.). Przy wycenie tłumaczenia Wykonawca stosuje następujące stawki bazowe:
  1. tłumaczenia pisemne uwierzytelnione z języka słoweńskiego na język polski:
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie zwykłym: 50,00 zł brutto
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie ekspresowym: +50%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie superekspresowym: +100%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie wyjątkowym: +200%
  2. tłumaczenia pisemne uwierzytelnione z języka polskiego na język słoweński:
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie zwykłym: 65,00 zł brutto
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie ekspresowym: +50%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie superekspresowym: +100%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie wyjątkowym: +200%
  3. Ceny podane w punkcie 1 i 2 za sporządzenie tłumaczeń w trybie zwykłym podwyższa się o 25% za tłumaczenie tekstów:
   • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
   • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym,
   • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym.
  4. Usługa korekty native speakera – wycena indywidualna.
  5. Usługa adaptacji kulturowej – wycena indywidualna.
   1. tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne
    • 1 blok tłumaczeniowy (4h) – 600,00 zł
    • tłumaczenia ustne wykonywane w godzinach nocnych (po godz. 20:00) +50%
    • tłumaczenia ustne wykonywane oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy +100%.
   2. koszt wysyłki tłumaczenia
    • pocztą przesyłką poleconą priorytetową 10,00 zł brutto,
    • przesyłką kurierską pocztex opcja standard 35,00 zł brutto,
    • inna przesyłka kurierska – wycena indywidualna.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do sporządzania wyceny tłumaczenia na innych warunkach cenowych niż przedstawione w niniejszym Cenniku.
 3. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66. par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Leave A Comment