Regulamin ? Ogólne Warunki Współpracy

Art. 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ramowe warunki współpracy pomiędzy i!m Izabela Chojnicka-Wolna, z siedzibą?ul. Magnolii 18, Wycinki Osowskie, 96-321 Żabia Wola, NIP 723-144-89-97, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zleceniodawcą w zakresie realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług.  
 2. Wykonawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi tłumaczeniowe obejmujące tłumaczenia pisemne, tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tłumaczenia ustne symultaniczne, tłumaczenia ustne konsekutywne, tłumaczenia ustne uwierzytelnione z języka słoweńskiego na język polski i języka polskiego na język słoweński

Art. 2. Zamówienie, składanie i przyjmowanie zleceń

 1. Warunki realizacji zamówienia takie jak zakres prac, orientacyjna cena, czas realizacji, sposób dostarczenia tłumaczenia, sposób zapłaty oraz warunki dodatkowe strony ustalają osobis?cie, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urza?dzen? do porozumiewania sie? na odległos?c? (telefon, e-mail). 
 2. Przyjmuje się, że Zleceniodawca zlecił Wykonawcy realizację Zamówienia – Zlecenia, gdy pisemnie lub drogą?elektroniczną (e-mail) zatwierdził uzgodnione warunki realizacji i potwierdził zlecenie oraz w przypadku tłumaczeń pisemnych przesłał Wykonawcy materiał do tłumaczenia. W przypadku zlecenia przesłanego e-mailem musi byc? ono wysłane z maila firmowego/osobistego Zleceniodawcy i zawierać jego dane kontaktowe, w przypadku osobistego dostarczenia lub dostarczenia pocztą wymagany jest czytelny podpis Zleceniodawcy i/lub piecze?c? firmy 
 3. Przyjmuje się, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji w momencie dostarczenia Wykonawcy (osobis?cie, poczta? lub e-mailem) zaakceptowanego przez obie strony Zamówienia, a w przypadku tłumaczen? pisemnych dodatkowo materiału do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanu. Jako pierwszy dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia przyjmuje się kolejny dzień roboczy po dostarczeniu Zamówienia. Za dzien? roboczy, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uwaz?a sie? kaz?dy dzien?, w którym Wykonawca s?wiadczy swe usługi z wyła?czeniem sobót, niedziel, dni s?wia?tecznych lub wolnych od pracy.  
 4. W przypadku nie wywia?zania sie? przez Zleceniodawcy z postanowien? art. 2 ust. 2, co do formy i terminu dostarczenia Wykonawcy wypełnionego Zamówienia, Wykonawca okres?li nowy termin realizacji Zamówienia.  
 5. Wykonawca zobowia?zuje sie? wykonac? przyje?te Zamówienie przy zachowaniu najwyz?szej starannos?ci.  
 6. Uważa się, że Wykonawca wykonał zlecone Zamówienie, jes?li wykonał/dostarczył usługe? na rzecz Zleceniodawcy w terminie i w sposób uzgodniony w Zamówieniu lub gdy w ustalonym terminie Zamówienie jest gotowe do odbioru przez Zleceniodawcę.  
 7. Zleceniodawca zobowia?zuje sie? odebrac? wykonane Zamówienie oraz zapłacic? Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.  
 8. W przypadku tłumaczeń pisemnych potwierdzeniem wykonania Zamówienia i jego odbioru jest:  
  1. odebranie Zamówienia osobiście wraz z fakturą
  2. dokument nadania przesyłki – w przypadku dostarczania Zamówienia poczta? lub poczta? kurierska?
  3. potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej (data i godzina) – w przypadku dostarczania Zamówienia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Art. 3 Wycena usługi i zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

 1. Wykonawca przygotowuje wycenę Zamówienia sporządzenia tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego i nieuwierzytelnionego na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, jakości przesłanego do tłumaczenia materiału oraz terminologii a następnie przedstawia wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Wycena jest orientacyjna i moz?e sie? róz?nic? od ceny kon?cowej (gdy liczba stron tekstu z?ródłowego jest róz?na od liczby stron tłumaczenia). Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.
 2. Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia pisemnego jest końcowa liczba stron tłumaczenia.
 3. Wykonawca ustala końcową cenę tłumaczen? pisemnych w oparciu o ilos?ć znaków w gotowym tłumaczeniu. W przypadku tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1500 znaków wraz z przerwami mie?dzy wyrazami i znakami przystankowymi. Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione zawierajace powyz?ej 1 strony rozliczane sa? z dokładnos?cia? do 0,5 strony rozliczeniowej w górę. W przypadku tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zawiera 1125 znaków wraz z przerwami mie?dzy wyrazami i znakami przystankowymi. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako jedną całą stronę tłumaczenia.
 4. Wykonawca wykonuje tłumaczenia pisemne w czterech trybach, po wcześniejszym uzgodnieniu w Zamówieniu:
  1. trybie zwykłym obejmującym do 5 stron tłumaczenia dziennie,
  2. trybie ekspresowym obejmującym od 6 do 10 stron tłumaczenia dziennie,
  3. trybie superekspresowym obejmującym powyżej 10 stron tłumaczenia dziennie oraz kaz?de tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia,
  4. w trybie wyjątkowym obejmującym tłumaczenia zlecone lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy
 5. W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie ekspresowym cenę za usługę podwyższa się o 50% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.
 6. W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie superekspresowym oraz kaz?de tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w dniu Zamówienia cenę za usługę podwyższa się o 100% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.
 7. W przypadku realizacji usługi tłumaczenia w trybie wyjątkowym cenę za usługę podwyższa się o 200% od ceny tłumaczenia sporządzonego w trybie zwykłym.
 8. W przypadku tłumaczen? uwierzytelnionych wykonawca przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na z?yczenie Zleceniodawcy Wykonawca moz?e wykonac? wie?cej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkowa? opłata?, wynosza?ca? 20% ceny tłumaczenia. Jes?li Zleceniodawca zamówi dodatkowa? kopie? tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktowac? taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).
 9. Rozszerzenie zakresu Zamówienia wpływa na ostateczny koszt realizacji usługi.
 10. Zleceniodawca ponosi koszt wysyłki tłumaczenia pocztą zwykłą lub kurierską.
 11. Wszelkie zmiany warunków Zamówienia nalez?y zgłaszac? do Wykonawcy w formie pisemnej.

Art. 4 Wycena usługi i zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 1. Wykonawca przygotowuje wstępną wycenę Zamówienia tłumaczenia ustnego zwykłego i uwierzytelnionego, konsekutywnego i symultanicznego na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów obejmującej ilość godzin tłumaczenia, specyfikę i miejsce tłumaczenia ustnego. Następnie przedstawia wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.
 2. Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.
 3. Cenę za tłumaczenia ustne Wykonawca ustala w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu. 1 blok tłumaczeniowy obejmuje 4h pracy. Przyjmuje się, że minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 bok tłumaczeniowy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w odległości powyżej 50 km od siedziby Wykonawcy, minimalną jednostką rozliczeniową są 2 bloki tłumaczeniowe.
 4. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza 8 godzin (dwa bloki tłumaczeniowe), każdą kolejną godzinę do 4 godzin tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego rozlicza się w oparciu o 1 blok tłumaczeniowy.
 5. Do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się również czas dyspozycyjności tłumacza, czyli czas w którym jest gotowy do podjęcia tłumaczenia (wszelkie przerwy między rzeczywistym czasem tłumaczenia ustnego wynikające z harmonogramu zlecenia).
 6. W przypadku tłumaczen? ustnych wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyz?sza o 50-100%.
 7. Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na która? został umówiony i zgłosił sie? w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawce? z wykonywania obowia?zków.
 8. Wykonawca jest uprawniony do pobrania opłaty za ilość godzin tłumaczenia ustnego, jaką Zleceniodawca zadeklarował w Zamówieniu, bez względu na skrócenie rzeczywistego czasu tłumaczenia ustnego.
 9. W przypadku tłumaczen? ustnych wykonywanych poza siedzibą Wykonawcy Zleceniodawca jest zobowia?zany pokryc? oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt za czas pos?wie?cony przez tłumacza na dojazd.
 10. Koszt dojazdu tłumacza samochodem liczony jest na podstawie zryczałtowanej stawki za km lub na podstawie kosztów biletów komunikacji publicznej.
 11. Koszt czasu dojazdu wynosi 50% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, jeżeli czas dojazdu na miejsce tłumaczenia trwa do 4 h, lub 100% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, gdy czas dojazdu przekracza 4 h
 12. Składaja?c Zamówienie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca najpóz?niej na 5 dni roboczych przed dniem rozpocze?cia realizacji zlecenia przekazuje Wykonawcy wszelkie informacje i materiały umożliwiające przygotowanie się do tłumaczenia ustnego, czyli:
  • informuje Wykonawcę o miejscu, tematyce i charakterze tłumaczenia,
  • przekazuje agendę wydarzenia,
  • przekazuje teksty wystąpień, referatów, listę uczestników.
 13. Rozszerzenie zakresu Zamówienia wpływa na ostateczny koszt realizacji usługi.
 14. Wszelkie zmiany warunków Zamówienia nalez?y zgłaszac? do Wykonawcy w formie pisemnej.

Art. 5 Płatności

Zleceniodawca dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy za wykonane Zamówienie gotówką lub przelewem na wskazany numer konta bankowego.

Art. 6. Odpowiedzialność

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności opóz?nienia w wykonaniu Zamówienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które Wykonawca nie ma wpływu, takie jak działania siły wyz?szej, awarie sprze?tu komputerowego, awarie ła?czy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie pra?du, czy nagła choroba Wykonawcy.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, jeśli na żądanie Zleceniodawcy tłumaczenie zostało sporządzone w trybie ekspresowym lub superekspresowym, co ze względu na ograniczenia czasowe uniemożliwiło sprawdzenie tłumaczenia przed oddaniem Zleceniodawcy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos?ci za błe?dy merytoryczne w tłumaczeniu, które sa? konsekwencja? błe?dów wyste?puja?cych w teks?cie oryginału.

Art. 7 Nienależyte wykonanie usługi lub niewykonanie usługi, reklamacje

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 2. Przyjmuje się, że Zamówienie zostało wykonane nienalez?ycie, jes?li:
  1. nie zostało wykonane na stosownym poziomie merytorycznym,
  2. nie zostało dostarczone lub nie było gotowe do przekazania w uzgodnionym terminie.
 3. Zleceniodawca ma obowiązek zgłosic? Wykonawcy na pis?mie wady w wykonanym Zamówieniu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, ale nie póz?niej niz? w terminie 7 dni od dostarczenia tłumaczenia pisemnego lub 3 dni od daty wykonania usługi tłumaczenia ustnego.
 4. Wykonawca jest zobowia?zany usunąć wady bez zwłoki, w terminie ustalonym z Zleceniodawcą, nie krótszym jednak niz? połowa okresu, w którym Zamówienie było realizowane przez Wykonawcę.
 5. Jez?eli wad, o których mowa w niniejszym artykule ust. 1 a) i b) nie moz?na usuna?c?, Zleceniodawcy przysługuje prawo z?a?dania kary umownej w wysokos?ci:
  • 10% wynagrodzenia ustalonego za realizacje? danego Zamówienia,
  • powyżej 10% do maksymalnie 100% wynagrodzenia ustalonego za realizacje? danego Zamówienia w przypadku wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku poste?powania reklamacyjnego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami art. 8 niniejszego Regulaminu.
 6. W wypadku zwłoki w wykonaniu Zamówienia (za wyjątkiem postanowień art. 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu), Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokos?ci 1% wynagrodzenia ustalonego za realizacje? danego Zamówienia za kaz?dy dzien? roboczy zwłoki, nie wie?cej jednak niz? równowartos?c? 25% wartos?ci wynagrodzenia ustalonego za realizacje? danego Zamówienia.
 7. Szkoda, za której naprawienie odpowiedzialnos?c? ponosi Wykonawca, obejmuje wyła?cznie rzeczywista? strate? materialna?, z wyła?czeniem utraconych korzys?ci i jest ograniczona maksymalnie do wysokos?ci wynagrodzenia nalez?nego za wykonanie danego Zamówienia.
 8. Wykonawca realizując usługę tłumaczenia używa słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny, w wyniku czego może się ono różnić od słownictwa stosowanego przez Zleceniodawcę. W związku z ww. Wykonawca nie odpowiada za brak spójnos?ci słownictwa użytego w tłumaczeniu w stosunku do słownictwa stosowanego przez Zleceniodawcę.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos?ci za brak dostosowania kulturowego tłumaczenia do s?rodowiska odbiorcy tekstu tłumaczenia, o ile usługa taka nie została zlecona.
 10. Wyłączona jest również odpowiedzialność Wykonawcy za zwłokę w realizacji Zamówienia i błędy merytoryczne w przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy do tłumaczenia materiały niespójne terminologiczne, niepoprawne je?zykowo, częściowo nieczytelne i nieuporza?dkowane. W takim wypadku Wykonawca zawiadamia Zleceniodawcę o wadach materiałów przekazanych do tłumaczenia a Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie wady te usunąć lub przesłać stosowne instrukcje. W takim przypadku odpowiednio przedłuża się również czas realizacji Zamówienia o czas potrzebny na przygotowanie poprawnej wersji materiałów przeznaczonych do tłumaczenia. Jeżeli Zleceniodawca nie przekaże Wykonawcy poprawionych materiałów do tłumaczenia, Wykonawca wykona usługę z zachowaniem należytej staranności, nie ponosi jednak odpowiedzialności za spójność terminologiczną tłumaczenia.

Art. 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od realizacji umowy Zamówienia
 2. Odstąpienie od umowy przebiega na następujących warunkach:
  1. W przypadku, gdy Zleceniodawca zlecił Wykonawcy realizacje? tłumaczen? ustnych, symultanicznych lub konsekutywnych, Zleceniodawca ponosi następujące koszty za odsta?pienie:
   • do 10 dni przed dniem realizacji usługi – bez kosztów,
   • do 5 dni przed dniem realizacji usługi – 50% kwoty ustalonej wartos?ci realizacji na podstawie Zamówienia i wyceny,
   • do 3 dni przed dniem realizacji usługi – 75% kwoty ustalonej wartos?ci realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu,
   • na 1 dzien? przed i w dniu realizacji usługi – 100% kwoty ustalonej wartos?ci realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu.
  2. W przypadku, Zleceniodawca zlecił Wykonawcy realizacje? tłumaczen? pisemnych – koszt odstąpienia stanowi kwotę:
   • odpowiadaja?cą wartos?ci prac zwia?zanych z realizacja? tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez Wykonawcę informacji o odsta?pieniu przez Zleceniodawcy od realizacji Zamówienia, w takim przypadku Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy wykonane cze?s?ciowo tłumaczenie,
   • jeżeli Wykonawca nie rozpocza?ł jeszcze realizacji tłumaczenia pisemnego, ale poniósł koszty zwia?zane z opracowaniem dostarczonego do tłumaczenia nieedytowalnego materiału, oraz rezerwacją terminu na rzecz wykonania zleconej usługi (nie przyjął do realizacji innych zleceń w tym terminie), Zleceniodawca jest zobowia?zany do zapłaty kosztów związanych z opracowaniem materiału oraz utraconym zarobkiem w wysokości kwoty za 2 strony tłumaczenia na język słoweński w trybie ekspresowym.
 3. Odstąpienie jest bezskuteczne, jeśli Zleceniodawca nie zapłacił kosztów odstąpienia w pełnej wysokos?ci.
 4. Na podstawie przepisów art. 38 Prawo odsta?pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsie?biorstwa lub na odległos?c? (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zmianami) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o s?wiadczenie usług, jez?eli przedsie?biorca wykonał w pełni usługe? za wyraz?na? zgoda? konsumenta, który został poinformowany przed rozpocze?ciem s?wiadczenia, z?e po spełnieniu s?wiadczenia przez przedsie?biorce? utraci prawo odsta?pienia od umowy.

Art. 9. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę Strony będą rozwiązywać polubownie na podstawie opinii przedstawionej przez niezalez?nego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych sa?dowych tłumaczy przysie?głych maja?cych swa? siedzibe? lub miejsce zamieszkania na terenie właściwości Sa?du Okre?gowego w Warszawie.
 2. Koszty sporza?dzenia opinii niezalez?nego arbitra pokrywa ta Strona umowy, która w poste?powaniu reklamacyjnym przegra spó
 3. Strony na czas trwania arbitrażowego poste?powania reklamacyjnego nie będą przed sądem dochodzić swoich wzajemnych roszczen? z tytułu niezadowalającej jakos?ci tłumaczenia.
 4. W przypadku, gdy rozwiązanie reklamacji na podstawie opinii przedstawionej przez niezalez?nego arbitra nie będzie możliwe, do rozwiązywania sporów jest właściwy sąd na terenie właściwości którego Wykonawca ma swoja siedzibę.

Art. 10. Zachowanie poufności

Wykonawca zobowia?zuje sie? do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwia?zku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególnos?ci tres?ci tłumaczonych tekstów.

Art. 11 Dane osobowe

 1. Na potrzeby współpracy Wykonawca przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami obowia?zuja?cego prawa dotycza?cego ochrony danych osobowych, w tym Rozporza?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę stanowia? one integralna? cze?s?c? niniejszego Regulaminu i znajduja? sie? na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: https://www.slowenski.pl

Art. 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja? zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z póz?niejszymi zmianami).
 2. Zleceniodawca składając Zamówienie potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.2018 r.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik oraz Polityka Prywatności.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu.

 

Cennik

 1. Każde tłumaczenie jest wyceniane indywidualnie uwzględniając terminologię, czas sporządzenia tłumaczenia, ilość materiału do tłumaczenia oraz jakość materiału (np. tekst sporządzony odręcznie, nieczytelna kopia itp.). Przy wycenie tłumaczenia Wykonawca stosuje następujące stawki bazowe:
  1. tłumaczenia pisemne uwierzytelnione z języka słoweńskiego na język polski:
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie zwykłym: 50,00 zł brutto
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie ekspresowym: +50%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie superekspresowym: +100%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie wyjątkowym: +200%
  2. tłumaczenia pisemne uwierzytelnione z języka polskiego na język słoweński:
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie zwykłym: 65,00 zł brutto
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie ekspresowym: +50%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie superekspresowym: +100%
   • za sporządzenia tłumaczenia w trybie wyjątkowym: +200%
  3. Ceny podane w punkcie 1 i 2 za sporządzenie tłumaczeń w trybie zwykłym podwyższa się o 25% za tłumaczenie tekstów:
   • zawieraja?cych frazeologie? i terminologie? specjalistyczna?,
   • sporza?dzonych pismem re?cznym lub przez wypełnienie pismem re?cznym drukowanych formularzy, z wyja?tkiem tekstów porza?dzonych pismem technicznym,
   • trudnych do odczytania ze wzgle?du na stopien? zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo zła? jakos?c? kopii sporza?dzonej sposobem technicznym.
  4. Usługa korekty native speakera – wycena indywidualna.
  5. Usługa adaptacji kulturowej – wycena indywidualna.
   1. tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne
    • 1 blok tłumaczeniowy (4h) – 600,00 zł
    • tłumaczenia ustne wykonywane w godzinach nocnych (po godz. 20:00) +50%
    • tłumaczenia ustne wykonywane oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy +100%.
   2. koszt wysyłki tłumaczenia
    • pocztą przesyłką poleconą priorytetową 10,00 zł brutto,
    • przesyłką kurierską pocztex opcja standard 35,00 zł brutto,
    • inna przesyłka kurierska – wycena indywidualna.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do sporządzania wyceny tłumaczenia na innych warunkach cenowych niż przedstawione w niniejszym Cenniku.
 3. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66. par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Are you thinking about hiring an essay writer to help with your paper? There are many options for you to consider, but one of the most popular is to hire the assistance of a professional writer. There are many advantages to this service. Your identity is kept private. They give unlimited revisions and the guarantee of a refund. Writers who are knowledgeable of the subject can also be engaged. Additionally, https://www.charlottestories.com/the-tricky-art-of-choosing-the-best-assignment-writing-service/ the essayists will communicate directly with you and will write an original essay.

Leave A Comment